Notice: Constant events already defined in /home/louis.le/web/viettaxaccountants.com/public_html/defines/routes.php on line 34
Trang Do - VTA
VTA
Trang Do

Trang Do

23-09-2018 | 13:07:26

Franchise Development Consultations

She has worked in the franchise industry since 2013 stepping out of the university auditorium. She has extensive experience in helping businesses with vision and desire to expand rapidly by franchising. "Working as a Franchise development consultant to help businesses build their brands and systems to franchise professionally and sustainably, not just sell their brands with a short-term vision. We has built a comprehensive, complete support program from the begining with an objective assessment of the business owner's ability to implement franchise models to selecting partners who wish to purchase appropriate franchises and supporting processes continuity."

 

Xây dựng, Phát triển, Quản lý nhượng quyền

Chị đã làm việc trong ngành nhượng quyền kể từ khi đặt chân bước ra khỏi giảng đường đại học năm 2013. Chị có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp các doanh nghiệp có tầm nhìn và mong muốn mở rộng phát triển nhanh chóng."Tôi thích làm việc như là nhà tư vấn giúp doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu của mình và hệ thống để nhượng quyền chuyên nghiệp và bền vững chứ không chỉ là bán thương hiệu của mình với tầm nhìn ngắn hạn. vì vậy chúng tôi đã xây dựng một chương trình hỗ trợ toàn diện, hoàn chỉnh bắt đầu với việc đánh giá khách quan về khả năng phù hợp của doanh nghiệp để triển khai mô hình nhượng quyền đến việc lựa chọn đối tác mong muốn mua nhượng quyền phù hợp và quy trình hỗ trợ liên tục."

Our people are our greatest assets
How can we assist your business?