Notice: Constant events already defined in /home/louis.le/web/viettaxaccountants.com/public_html/defines/routes.php on line 34
4. Maintain a healthy cash flow - VTA
VTA
4. Maintain a healthy cash flow

4. Maintain a healthy cash flow

23-09-2018 | 13:08:37

Your business is making a profit. But you have trouble paying your bills when they’re due. You could have a cashflow problem. And that’s bad for business. Often, one or two smart moves can fix a cashflow problem. We’ll help you get more money coming in and less going out. So you can build up your cashflow. And keep it there.

 

Doanh nghiệp của quý vi đang có lợi nhuận, nhung lại gặp khó khăn trong việc thanh toán các nhà cung cấp, trả lương hoặc các hóa đơn khi đến hạn. Điều này cho thấy quý vị có thể đang gặp phải vấn đề dòng tiền và điều này thật nguy hiểm cho doanh nghiệp. Thông thường một hoặc hai động thái thông minh có thể khắc phục vấn đề dòng tiền. Chúng tôi sẽ giúp quý vị có dòng tiền vào nhiều hơn là dòng tiền ra